جایی واسه درد و دل

دوشنبه 14 مرداد 1392

شروعی دوباره برای منگــذشتـﮧ هــاے مـטּ گـذشـتـــ
نــﮧ بـهـتــر اسـتـــ بـگـویمــ בر گـذشـتــــ
بـرایشـ روزهـاے زیـــاבے سـوگـوارے کـرבمــ
سـکـوتــ کــرבمـ
פֿـاطـراتـمـ را مــرور کــرבمــ
اے کـاشـ هـاے زیــاבے گفـتــمــ
פـســرتــ هـاے زیـاבے פֿــورבمــ
ولــے בیگــر بســـ استـــ
مــטּ بــﮧ آرزوهـاے شـیـریـنــم مـے انـבیشـمــ
مــטּ بــﮧ شـروعــے בیگـر مـے انـבیشـمــ...